27/10/11

Dibuixants sense fronteres

Dibuixants Sense Fronteres és una entitat constituïda d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.


Els fins de l’associació són:
 • Defensa i difusió de la cultura democràtica i solidària a través de la imatge i l’humor.
 • Apostar per la importància de la imatge en la difusió d’idees, i recolzar tota mena de manifestacions artístiques que promoguin valors positius, però també crítica política i social.
 • Organitzar i donar suport a tota mena d’activitats i projectes relacionats amb el periodisme solidari, la difusió de valors solidaris, la cooperació internacional, la cultura de la pau, la cooperació al desenvolupament i els valors democràtics.
 • Canalitzar la obtenció de recursos econòmics per a dur a terme les activitats abans esmentades.
 • Oferir ajuda i suport als artistes que ho necessitin, ja sigui per problemes amb la censura, per problemes econòmics o laborals, per problemes de salut, per sofrir represàlies, càstigs o tortures amb motiu de la seva professió, etc.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
 • Establir una àmplia xarxa social de professionals de la imatge satírica d’arreu del món, oberta també a tota mena de gent interessada en aquestes activitats.
 • Establir relacions amb altres entitats de tota mena que defensin els mateixos objectius, i treballar de forma conjunta en projectes comuns.
 • Organitzar o col.laborar en la organització o realització d’activitats de tota mena destinades a aconseguir els objectius de l’associació. Aquestes activitats poden incloure (a tall d’enumeració no exhaustiva), confecció i edició de publicacions, cartells, webs i altre material de difusió; organització de cursos, jornades, tallers o conferències; gravació i edició de vídeos, DVD, animacions i altre material digital; confecció d’exposicions, mostres, fires i qualsevol altra activitat que serveixi per assolir els objectius de l’associació.
 • En queda exclòs tot ànim de lucre.

Cartoonists Without Borders

Dibuixants sense fronteres (Cartoonists Without Borders) is an entity that regulates their activities in accordance with the provisions of Law 4 / 2008 of 24 April, the third book of the Civil Code of Catalonia on legal persons; Organic Law 1 / 2002 of 22 March, regulating the right of association, and its statutes.


The purpose of the association are:
 • Defence and promotion of democratic culture and solidarity through the image and humor.
 • Opt for the importance of image in the dissemination of ideas, and support all kinds of artistic expressions that promote positive values, but also political and social criticism.
 • Organize and support all sorts of activities and projects related to journalism charity, spreading values ​​of solidarity, international cooperation, culture of peace, development cooperation and democratic values.
 • Conduit for obtaining financial resources to carry out the activities mentioned above.
 • Provide assistance and support to artists in need, either because of problems with censorship, economic and labor problems, health problems, to suffer retaliation, punishment or torture because of his profession, and so on.
To achieve its objectives, the association carries out the following activities:
 • Establish a network of social professionals satirical image around the world are open to all sorts of people interested in these activities.
 • Establish relationships with other entities of any kind to defend the same goals and work together on common projects.
 • Organize or assist in the organization and activities of all kinds aimed at achieving the objectives of the association. These activities may include (by way of enumeration is not exhaustive), and preparation of publications, posters, websites and other publicity materials, organizing courses, seminars, workshops or conferences, recording and editing videos, DVDs, animations and other digital material, preparation of exhibitions, shows, fairs and other activities that serve to achieve the objectives of the association.
 • In all profit is excluded.

Dessinateurs sans frontières

Dessinateurs Sans Frontières est une organisation établie en vertu des dispositions de la loi 4 / 2008 du 24 avril, le troisième livre du Code civil de la Catalogne sur les personnes morales, la loi 1 / 2002 du 22 mars, réglementant le droit d'association, et ses statuts.


Le but de l'association sont:

 • Défense et promotion de la culture démocratique et de solidarité à travers l'image et l'humour.
 • Optez pour l'importance de l'image dans la diffusion des idées, et de soutenir toutes sortes d'expressions artistiques qui font la promotion des valeurs positives, mais aussi la critique politique et sociale.
 • Organiser et soutenir toutes sortes d'activités et de projets liés à la charité du journalisme, la propagation des valeurs de solidarité, la coopération internationale, la culture de paix, de coopération au développement et aux valeurs démocratiques.
 • Conduit pour l'obtention de ressources financières pour mener à bien les activités mentionnées ci-dessus.
 • Fournir une assistance et un soutien aux artistes dans le besoin, soit en raison de problèmes avec la censure, les problèmes économiques et du travail, des problèmes de santé, de souffrir des représailles, la punition ou la torture en raison de sa profession, et ainsi de suite.

Pour atteindre ses objectifs, l'association réalise les activités suivantes:

 • Établir un réseau de professionnels sociaux image satirique autour du monde sont ouverts à toutes sortes de gens intéressés par ces activités.
 • Établir des relations avec d'autres entités de toute nature à défendre les mêmes objectifs et de travailler ensemble sur des projets communs.
 • Organiser ou participer à l'organisation et les activités de toutes sortes visant à atteindre les objectifs de l'association. Ces activités peuvent inclure (par voie d'énumération n'est pas exhaustive), et la préparation des publications, affiches, sites web et autres matériels publicitaires, l'organisation des cours, séminaires, ateliers ou conférences, enregistrement et édition de vidéos, de DVD, d'animations et d'autres matériel numérique, préparation d'expositions, salons, foires et autres activités qui servent à réaliser les objectifs de l'association.
 • Dans tous les profits sont exclus.

Vignettisti senza frontiere

Vignettisti senza frontiere è un'organizzazione istituita ai sensi della legge 4 / 2008 del 24 aprile, il terzo libro del codice civile della Catalogna sulle persone giuridiche, la legge 1 / 2002 del 22 marzo, che regolano il diritto di associazione, e il suo statuto.


Lo scopo dell'associazione sono:
 • Difesa e promozione della cultura democratica e di solidarietà attraverso l'immagine e l'umorismo.
 • Optare per l'importanza dell'immagine nella diffusione di idee, e il supporto di tutti i tipi di espressioni artistiche che promuovono valori positivi, ma anche la critica politica e sociale.
 • Organizzare e sostenere ogni tipo di attività e progetti legati alla carità giornalismo, la diffusione dei valori della solidarietà, della cooperazione internazionale, cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e dei valori democratici.
 • Conduit per l'ottenimento di risorse finanziarie per svolgere le attività di cui sopra.
 • Fornire assistenza e sostegno agli artisti in difficoltà, sia a causa di problemi con la censura, i problemi economici e del lavoro, problemi di salute, di subire ritorsioni, punizioni e torture a causa della sua professione, e così via.

Per raggiungere i suoi obiettivi, l'associazione svolge le seguenti attività:
 • Creare una rete di assistenti sociali immagini satiriche di tutto il mondo sono aperte a tutti i tipi di persone interessate a queste attività.
 • Stabilire relazioni con altre entità di qualsiasi tipo per difendere gli stessi obiettivi e lavorare insieme su progetti comuni.
 • Organizzare o contribuire alla organizzazione e le attività di ogni genere volte a raggiungere gli obiettivi dell'associazione. Queste attività possono comprendere (a titolo di enumerazione non è esaustiva), e la preparazione di pubblicazioni, manifesti, siti web e materiale pubblicitario di altri, organizzando corsi, seminari, workshop e conferenze, la registrazione e l'editing video, DVD, animazioni e altri materiale digitale, la preparazione di mostre, spettacoli, fiere e altre attività che servono a raggiungere gli obiettivi dell'associazione.
 • In tutto il profitto è esclusa.